moljo-crop

Vår Miljöpolicy

I Stockholms Måleri & Skadeservice AB skall vi aktivt jobba för att minska vår miljöpåverkan. Måleriet använder material och energi vilket ger utsläpp i vatten, luft och mark. Vår strävan är att minska användningen av miljöbelastande ämnen samt producera så energisnålt som möjligt.

Vi skall följa gällande miljölagstiftning: 

  • Stockholms Måleri & Skadeservice AB skall stimulera anställda att aktivt deltaga i att förebygga och minimera negativ miljöpåverkan.
  • Företaget skall samverka med leverantörer och beställare för att välja produkter som ger såväl bra hållbarhet som liten påverkan på miljö och hälsa. Vi skall sträva efter att begränsa uppkomsten av avfall och se till att vårt avfall sorteras och lämnas i rätt återvinningssystem.
  • Stockholms Måleri & Skadeservice AB skall minimera mängden transporter genom planering av arbetet.